This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Free & open e-learning courses in 4 languages

Available courses:

Opioid Substitution Treatment in prison

The main goal of the course is to broaden knowledge about substitution therapy in such specific conditions as penitentiary units. Participants have the opportunity to become acquainted with the main goals of substitution therapy and the benefits that prisons achieve by applying it. In addition, the most important methods of this type of treatment and its ethical basis have been described.  The content on this course is based on the expertise of scientists and medical doctors/psychiatrists/healthcare professionals working in the field of substitution treatment in prisons

This course is to support prison doctors, contracted doctors, prison health care workers, prison administration, NGOs and others in delivering or supporting substitution treatment to opioid dependent prisoners.

Subjects of the course

 • The main goals of substitution treatment.
 • Benefits of substitution treatment.
 • Schemes of substitution treatment.
 • Threats and limitations of substitution therapy.
 • The most commonly used drugs in substitution therapy.
 • Implementation of substitution treatment in prisons.
 • Information for patients in substitution treatment.
 • Continuation of treatment after commencement or termination of prison sentence.
 • Linking substitution therapy to treatment of blood-borne and other infections.
 • Medical ethics of substitution treatment in a prison.

This course is currently accessible via our old platform at https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=2

0 activities

Nalokson po wyjściu na wolność

Kurs powstał w ramach projektu pt.: „Moje pierwsze 48h na wolności – wszechstronne podejście do działań wdrażanych przez wymiar sprawiedliwości i kierowanych do użytkowników środków odurzających”. 

Nasz kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających. 

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru.

Do kursu załączone zostały ćwiczenia zarówno dla pracowników jednostek penitencjarnych jak i dla osadzonych. W materiałach dodatkowych dostępnych w kursie jest również dostępny komiks w wersji .PDF do samodzielnego wydrukowania pt. "Nalokson po wyjściu na wolność"'. Tam znajdą Państwo informacje o tym, jak stosować nalokson oraz jak należy się zachować w sytuacji przedawkownia.

Przedstawione informacje mają przyczynić się do zmniejszenia poziomu śmiertelności występującej w ciągu kilku pierwszych tygodni po zwolnieniu użytkowników narkotyków z zakładu karnego, a spowodowanej zażywaniem przez nich opioidów.

Tematy kursu:

 1. Czynniki ryzyka i sposoby zapobiegania przedawkowania opioidów
 2. Co to jest nalokson i jakie jest jego zastosowanie
 3. Jak zakłady karne ze Szkocji zapobiegają śmierci z przedawkowania wśród byłych osadzonych uzależnionych od narkotyków

Kurs jest obecnie dostępny z poziomu naszej starej platformy pod adresem https://e.harmreduction.eu/enrol/index.php?id=10

0 activities

Налоксон при освобождении

Этот бесплатный курс является результатом проекта “Мои первые 48 часов после освобождения — - комплексный подход к оказанию помощи наркопотребителям до и после освобождения из мест заключения в системе уголовного правосудия”.

Этот курс дает участникам возможность проанализировать ключевые аспекты предотвращения смертей, связанных с употреблением наркотиков, после освобождения из тюрем и других мест лишения свободы, узнать, как предотвратить передозировку опиатами и объяснить, что делать в случае передозировки опиатов.

К концу курса участники также получат представление о предотвращении передозировки опиатами с с помощью лекарства налоксон, где можно получить набор и как его использовать в случае передозировки.

Этот курс предназначен для оказания поддержки врачам и медицинским работникам, работающим в исправительных учреждениях, НКО, людям, которые вступают в контакт с людьми, употребляющими наркотики, врачам, медсестрам, учителям, сотрудникам полиции, сотрудникам гостиниц и хостелов, социальным работникам и работникам психиатрической помощи.

Тематика курса:

 • Определение признаков и симптомов передозировки опиоидами и объяснение способов предотвращения передозировки
 • Что такое Налоксон и как его использовать.
 • Как использовали Налоксон в тюрьме в Шотландии.

https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=15

0 activities

Программ по предоставлению презервативов в тюрьмах

0 activities

Oпиоидная заместительная терапия в тюрьмах

Целью курса является расширение знаний о заместительной терапии, осуществляемой в пенитенциарных учреждениях. Участники имеют возможность ознакомиться с основными целями заместительной терапии и преимуществами, получаемыми в результате ее использования. Описаны наиболее важные методы лечения и этические основы заместительной терапии в пенитенциарной системе.

Курс адресован врачам, работающим в пенитенциарных учреждениях, контрактным врачам, тюремному персоналу, государственному управлению, неправительственным организациям и другим учреждениям, занимающимся заботой о наркоманах, которые охвачены заместительной терапией.

Тематический охват курса:

 • Основные цели заместительной терапии.
 • Преимущества заместительной терапии.
 • Схемы заместительной терапии.
 • Угрозы и ограничения заместительной терапии.
 • Наиболее часто используемые препараты в заместительной терапии.
 • Внедрение заместительной терапии в тюрьмах.
 • Информация для пациентов в заместительной терапии.
 • Продолжение лечения после начала или прекращения тюремного заключения.
 • Связывание заместительной терапии с лечением; других инфекций.
 • Медицинская этика заместительной терапии в тюрьме.

https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=8

0 activities